Parafia św. Urbana w Baboszewie

Komunikaty i wskazania duszpastersko-liturgiczne

Komunikaty i wskazania duszpasterskoliturgiczne z dnia 29 maja 2020 roku
I. Odwołanie ogólnej dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy św. w niedziele i święta
nakazane
W związku z ogłoszoną dnia 27.05.2020 r. decyzją władz państwowych dotyczącą zniesienia limitu
uczestników zgromadzeń religijnych w kościołach, co – de facto – daje możliwość udziału w liturgii
wszystkim wiernym oraz w związku z komunikatem Przewodniczącego KEP, Biskup Płocki odwołał z
dniem 28 maja br. ogólną dyspensę od obowiązku uczestnictwa we Mszy św. w niedziele i święta
nakazane (szczegóły – por. Dekret z dn. 28.05.2020 r., nr 1117/2020).
II. Bierzmowania i wizytacje
Księża Biskupi podtrzymują decyzję o odwołaniu celebracji sakramentu bierzmowania i wizytacji
pasterskich do końca czerwca br. Pozostałe uroczystości i spotkania z udziałem biskupów odbywać się
będą w najbliższych dniach zgodnie z ustalonymi terminami. Nowy jesienny terminarz odwołanych
posług ukaże się w czerwcu br.
III. Pierwsza Komunia Święta i Odnowienie Przyrzeczeń Chrzcielnych w Diecezji Płockiej
1.W związku z IV etapem łagodzenia obostrzeń związanych z panującą pandemią COVID-19
pojawiają się nowe możliwości organizacji Pierwszej Komunii Świętej oraz Odnowienia
Przyrzeczeń Chrztu Świętego. Ponieważ jednak stan epidemii nie został odwołany, a szkoły nie
wróciły do normalnego funkcjonowania, należy zachować daleko idącą ostrożność kierując się
przy podejmowaniu wszelkich decyzji przede wszystkim dobrem duchowym oraz
bezpieczeństwem dzieci i ich rodzin.
2.Wobec powyższego, przekazujemy następujące wskazania:
1.Przypomina się, że pełne uroczystości pierwszokomunijne dzieci z jednego rocznika w
parafii są przełożone w Diecezji Płockiej na okres powakacyjny.
2.Na wyraźną (pisemną) prośbę rodziców dzieci, skierowaną do księdza proboszcza,
możliwe jest zarówno indywidualne, jak i grupowe (kilka lub kilkanaścioro dzieci, w
zależności od wielkości kościoła, pamiętając o zachowaniu bezpiecznej odległości między
uczestnikami uroczystości) przygotowanie i celebrowanie dla dzieci sakramentu pokuty i
pojednania oraz Pierwszej Komunii Świętej w dowolnym dniu tygodnia (niekoniecznie w
niedzielę). W analogiczny sposób dopuszcza się zorganizowanie uroczystości Odnowienia
Przyrzeczeń Chrztu Świętego.
3.Przygotowanie i celebracje mogą odbywać się w kościele z uwzględnieniem
obowiązujących norm sanitarnych i przy zachowaniu właściwego dystansu.
4.Program formacji realizowany za pośrednictwem zdalnego nauczania we współpracy z
rodzicami dzieci, powinien zawierać treści programowe katechezy szkolnej i parafialnej
wymaganej realizowanej w Diecezji Płockiej.
5.Powrót do tradycyjnego sposobu przygotowania i przeprowadzenia uroczystości bez
ograniczeń będzie możliwy po zakończeniu pandemii, otwarciu szkół i rozpoczęciu zajęć z
religii w szkole.
IV. Boże Ciało
W związku z obowiązującą aktualnie normą dotyczącą dopuszczalnej liczby uczestników zgromadzeń
poza budynkami kultu (do 150 osób), na dzień dzisiejszy, podtrzymane są rozstrzygnięcia i wskazania
dotyczące celebrowania Mszy św. i procesji w uroczystość Bożego Ciała br. wydane z mandatu Biskupa
Płockiego przez Dyrektora Wydziału Duszpasterskiego Kurii Płockiej w dniu 15 maja 2020 roku. Władze
państwowe i kościelne zapowiadają w tym względzie w najbliższych dniach wydanie nowych,
precyzyjnych norm uwarunkowanych bieżącą sytuacją.
V. Posługa szafarzy nadzwyczajnych
Z dniem 30 maja 2020 roku Biskup Płocki przywraca posługę nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej
Diecezji Płockiej, przy zachowaniu ostrożności i wskazań służb sanitarnych. Proboszcz każdej parafii, po
roztropnym namyśle, określa aktualny zakres i sposób tej posługi.
VI. Transmisje nabożeństw i liturgii
W związku z prośbą papieża Franciszka, aby wiary nie sprowadzić do rzeczywistości wirtualnej, należy
stopniowo ograniczać transmisje Mszy Świętych i innych nabożeństw w dni powszednie, zachęcając
wiernych do powrotu do wspólnoty z Panem przez osobiste uczestnictwo w celebracji sakramentów
(zwłaszcza udział w codziennej, a szczególnie niedzielnej Eucharystii).
VII. Spotkania grup formacyjnych i wspólne wyjazdy
Istnieje możliwość wznowienia zawieszonych spotkań wspólnot i grup parafialnych, także poza
budynkiem kościoła. Należy przy tym zachować odpowiednie przepisy sanitarne.
W przypadku rekolekcji, wyjazdów wakacyjnych i pielgrzymek, należy przestrzegać aktualnych
przepisów sanitarnych.
VIII. Nabożeństwa poza świątynią
Jeśli chodzi o celebrowanie liturgii i nabożeństw poza kościołami i kaplicami, należy przestrzegać
aktualnych przepisów państwowych.
Płock, dnia 29 maja 2020 r.
Nr 1119/2020
                                                                                                            Ks. Piotr Grzywaczewski
                                                                                                     Wikariusz Biskupi ds. Sakramentalnych